Fortsätt till innehållet

I början av 1800-talet var Gamlakarleby en förmögen stad. Ett av de mest ansenliga privathusen i stadens historia är stenhuset som Andreas Roos år 1813 lät bygga i hörnet av Storgatan och Långbrogatan. Arkitekturen uppvisar drag av både gustaviansk nyklassicism och rokoko. Släkten Roos var förmögna handelsmän och skeppsredare. Enligt förmögenhetsbeskattningen år 1800 var Anders Roos Finlands rikaste man. Under hans tid var Gamlakarleby en av de ledande sjöfartsstäderna i landet. Eftersom Rooska gården var den mest representativa byggnaden i staden, mottogs även kejsare Alexander I när han besökte staden 1819. Som kuriosa kan nämnas att Sveriges f.d. stadsminister Olof Palme var ättling i rakt nedstigande led till Anders Roos.

I dag finns K.H. Renlunds museum i den Rooska gården. Den värdefulla konstsamling som handelsrådet Karl Herman Renlund donerade till staden finns utställd i huset, liksom varierande utställningar. I gårdsbyggnaden, saltmagasinet, finns fotograf Leo Torppas kamerasamling.

Fritt inträde! Se museets öppettider.

Museikvarteret