Fortsätt till innehållet

Vi befinner oss nu i hjärtat av den historiska trähusstadsdelen Neristan, som är en av Finlands mest värdefulla och bäst bevarade historiska trä­stadshelheter. Gamlakarleby förstördes nästan helt i den stora branden år 1664, varefter staden fick sin nuvarande stadsplan. Den uppgjor­des år 1665 av lantmätare Johan Persson Gädda enligt renässansens stads­ideal. Från den tiden härstammar sättet att placera huvudbygg­naden så att fasaden vette mot gatan medan uthusen förvisades längre in på tomten. De många stadsbränderna har resulterat i att största delen av de bevarade byggnaderna i Neristan härstammar från 1800-talet. Redan tidigt delades staden i talspråk upp i Neristan och Oppistan. I Oppistan bodde stadens förmögna handelsmän och skeppsredare och där låg också de förnämsta husen och de offent­liga byggnaderna.

Neristan med sina anspråkslösare byggnader var hantverkarnas och sjöfararnas bostadsområde.  De små sjömanshusen från 1800-talets början är de minsta bostäderna i staden och kallades för ”kappmåtten”. År 1830 var det sammanlagda lästetalet (lastförmågan) för far­tygen i Gamlakarleby det störs­ta i hela landet. Då fanns det ca 2400 invånare i staden, av vilka 35 var skeppare och ca 300 sjö­män.

På 1960-talet hotades Neristans framtid, då staden planerade att riva de gamla trähusen och ersätta dem med moderna våningshus. På 1970-talet kom man dock till insikt om områdets kulturhisto­riska värde, varefter Neristan fick en skyddsplan. Neristan är idag är ett omtyckt bostadsområde där man värnar om traditioner och respekterar gammal stadsarkitektur och timmermansfärdighet.

Tillbaka till Salutorget