Fortsätt till innehållet

Tankar delas administrativt i två delar: Den norra delen administreras av Forststyrelsen, det gamla fiskarsamhället i söder av Karleby stad. Den del av ön som ägs av staden styrs fortfarande som en gammal österbottnisk bys självstyre. I stället för en byäldste har man på Tankar en hamnfogde, som tillsammans med ett råd upprätthåller ordningen på ön.

Årligen, den sista helgen i juli, sammanträder rådet till Tankarstämma, som är öppen för alla intresserade. Under Tankarstämman väljs följande års råd.

Hamnordning

Öns första hamnordning togs i bruk år 1726. I den gavs förordningar angående bl.a. hamnfogden och hamnrätten, sabbatsfriden, svordomar och förstörelse av annans fiskeredskap. I hamnordningen fanns regler även gällande stöld, svärord, slagsmål, spel och dryckenskap.

Den normativa hamnordning som är i kraft i dag godkändes av Tankarstämman år 2021. Dess främsta syfte är att skydda en av Karlebys mest värdefulla kulturomgivning och naturområde.

Hamnordningen för Tankar, år 1726

Kungl. Maj ts förnyade HamnOrdning

Gifwen Stockholm i RådCammare den 1 Martii Åhr 1726

Altså hafver Wi för nödigt erachtat som Wi och härmedelst i nåder förordne/det skal wid hwarje inrättade Fiskeläger en Hamn-Rätt wara/och af följande Personer bestå/nembligen: En Hamnefogde/hvilken hafwer upsichten och förer direction och 3:ne Bisittare af de äldste och beskedligaste Bisittiarne/hwilke senare Fiskelägret sielfwe äga at utnämna.

…….

§5.

Hwem som med willia giör skada på annars mans båt/eller båtredskap/Not/Nät eller hwad slags fi ske redskap det wara må/eller utan Låf eller Lego tager en annars båt eller fi sketyg/böte tre mark och skadan åter.

…….

§14. Ho som går om qwällen på klipporne uti Hamnen i sin dryckenskap eller eljest/och öfwerdådelig med oskickeligit rop/swärjande/skiutande eller bullrande/ kastar med stock eller steen eller giör något annat oliud androm till mehn/böte första resan sex marck/ andra och tridie resan dubbelt/men kommer han widare igen/förwises Hamnen; skier någon skada/bättre den efter lag.

…….

§16. Om storm och owäder uppkommer/tå ware hwar annan behielpelige/at the komma wäl i Hamnen med sin fi sk och fi skeredskap/som han wil ag Gudi nåd

och; menniskior tack före hafwa.

…….

§18. All den fi sk/som i tunnor eller i fi ärdingar föres ifrån Fiskelägret till Landt eller Siö-Städer at försäljas/skal wara packad och circlad, samt Försäljarens bomärcke derpå ristat; hwar annorlunda skier/ware confi scation underkastad/ehwarest den anträffas kan.