Fortsätt till innehållet

Respektera den sårbara skärgårdsnaturen

Ön Tankars kargt vackra men sårbara natur och miljö i yttre skärgården kräver försiktighet av sina besökare. Besökaren ska visa vederbörlig respekt för öns särpräglade byggda miljö och känsliga natur.

Tankar hör till Larsmo skärgårds Natura 2000-område och är ett naturskyddsområde. Öns areal växer och växtligheten förändras kontinuerligt på grund av landhöjningen som är typisk för området. Trädbeståndet och landskapet vårdas enligt naturvårdsplanen och på sommaren betar får på ön.

På Tankar har man träffat på ungefär 180 växtarter. Av dem är bl.a. strandögontröst, backnejlika, låsbräken, marviol och liten ärtstarr fåtaliga. Den synliga delen av floran är de öppna hedarnas bärväxter, av vilka det finns ett tjugotal olika arter. Av däggdjuren är hararna, sorkarna och sälarna de vanligaste. Också uttrar syns nu och då.

Naturstigen

Runt ön går en markerad 1,5 km lång naturstig. Längs stigen finns tavlor med hjälp av vilka man kan bekanta sig med öns natur. Stigen lämpar sig inte för rörelsehindrade och kräver bra skor.

Respektera naturen: Skräpa inte ner och undvik onödigt oväsen. På ön ska man röra sig enbart längs de markerade stigarna och spångrutterna. Rökning och att göra upp eld är tillåtet endast i hamnområdet. Under fåglarnas häckningstid 15.4-31.7 är det förbjudet att röra sig i de norra bergsområdena på ön och utanför de markerade stigarna. Stugorna på ön är privategendom. Spångrutterna i närheten av hamnen är tillräckligt breda för att man ska kunna ta sig fram med rullstol och barnvagn. Hundar är välkomna på ön men de ska vara kopplade.

Fågelstationen

Totalt har man observerat nästan 260 fågelarter på ön, 45 av dem häckar regelbundet. Vanliga häckande fåglar är småskrake, silltrut, silvertärna, hussvala och ängspiplärka. Fåtaligare häckande fåglar är kustlabb, havstrut, skräntärna, dalripa och svärta. Utöver de häckande arterna ser man på Tankar regelbundet tordmular, ejdrar samt Karlebys symbolfågel, havsörnar. Under flyttningstiden påträffas ofta sällsynta fåglar.

Tankars fågelstation grundades år 1972 och för verksamheten ansvarar Tankars fågelstationskommitté som fungerar under BirdLife Mellersta Österbotten rf. Stationens huvudsakliga verksamhet består av att ringmärka fåglar, fågelräkning, uppföljning av fåglarnas flytt samt diverse forskning. Det blir i medeltal 2 500 ringmärkningar per år. Totalt har man ringmärkt över 100 000 fåglar på ön. Finlands ljusstarkaste fyr lockar ett stort antal fåglar med sitt ljus under nätter med dimma och duggregn.