Fortsätt till innehållet

Karleby Turism Ab har följande bokningsvillkor. Ett avtal som är bindande för resetjänstleverantören skapas och dessa villkor blir bindande för båda parter när kunden har gjort en förskottsbetalning för sin bokning eller har betalat både förskottsbetalningen och den slutliga betalningen.

1. Betalningsvillkor

När tjänsten bokas mer än 45 dagar innan tjänsten startar kommer 20% av det totala priset för tjänsten att betalas i förskott inom 7 dagar efter bokningen. Den slutliga betalningen kommer att göras senast 23 dagar före servicestart, såvida inte annat avtalats och anges i bokningsbekräftelsen. Om betalningsvillkoren inte följs kommer bokningen att betraktas som annullerad.

2. Avbokningar

Avbokningen anses ha ägt rum i det ögonblick då informationen om avbokningen har nått Karleby Turism Ab, som är researrangören. För avbokningar som görs före resans början, har researrangören rätt att ta ut avbokningsavgifter enligt de allmänna resevillkoren enligt följande:

  • a) Föranmälda kontorskostnader vid avbokning senast 45 dagar före resans start.
  • b) Bokningsavgift när resan annulleras senare än 45 dagar men senast 21 dagar före resans start
  • c) 50% av resans pris om resan avbokas senare än 21 dagar men senast 7 dagar före resans start
  • d) 75% av resans pris om resan avbokas senare än 7 dagar men senast 3 dagar före resans start
  • e) 95% av det pris som avbokades senare än 3 dagar innan. Resetjänstleverantören har rätt att överföra de tjänster som han / hon har beställt till en annan extern part senast 3 dagar innan tjänsten startar.

Om den person som bokar den enskilda tjänsten eller en person som bor hos honom / henne plötsligt blir sjuk, har en allvarlig olycka eller avlider, har kunden rätt till återbetalning av priset för den betalda tjänsten, förutom förskottsbetalning och kontorskostnader. Hinder för att använda turisttjänsten måste bevisas med ett läkarintyg. Avbokningar måste meddelas omedelbart om användningen av turisttjänsten avbryts av ovan nämnda skäl och inga återbetalningar kommer att ges. Dessa skäl gäller för grupptjänstprenumeranten när hela gruppen eller en större del av gruppen har varit föremål för ovan nämnda omständigheter.

3. Karleby Turisms rätt att annullera bokningen

I händelse av force majeure som förhindrar eller väsentligen hindrar genomförandet av turisttjänsten, kan researrangören avbryta tjänsten, i vilket fall kunden måste meddelas om avbokningen utan dröjsmål. I detta fall har kunden rätt till full återbetalning av det betalade beloppet. Eventuella andra kostnader som uppkommit av kunden på grund av annullering på grund av Force Majeure ersätts inte.

4. Skadestånd

Användaren av turisttjänsten har rätt till ersättning för personskada, egendom och egendomsskada som orsakats honom av researrangören, om felet eller skadan beror på vårdslöshet från andra handlare som assisteras av researrangören eller researrangören vid utförandet serviceavtalet. Inget ansvar uppstår om Karleby Turism Ab, som agerar som researrangör, kan bevisa att ingen försumlighet har inträffat från researrangörens sida.

5. Reklamationer

Alla klagomål relaterade till tjänsterna måste adresseras omedelbart under serviceevenemanget eller omedelbart efter att frågan uppstår, men senast 14 dagar efter att möjligheten har givits direkt till researrangörens representant eller utföraren av den enskilda serviceaktiviteten. Om det inte är möjligt eller om en tillfredsställande lösning inte hittas eller ett krav på ersättning görs, måste ett klagomål göras till Karleby Turism Ab, som agerar som researrangör, om den tjänst som tillhandahålls enligt meddelandet utan dröjsmål. Om kunden och företaget inte når en överenskommelse kan kunden hänskjuta ärendet till konsumenttviststyrelsen.

6. Annat

Kunden ansvarar för att de tillstånd, intyg eller dokument som krävs för att använda tjänsten, såsom pass och visum, är giltiga under resan. Vi rekommenderar också att du tecknar försäkring, t.ex. för att täcka plötsliga sjukdomar och avbokningskostnader. I fall av fel och skada tillämpar vi de allmänna principerna för kontrakt och ersättning.

Utöver dessa boknings- och avbokningsvillkor uppfyller Karleby Turism Ab de allmänna resevillkoren som Finska resebyråföreningen och konsumentombudsmannen förhandlat om när en gruppresa eller reseservice faller inom deras räckvidd.

Gäller tills nya villkor publiceras. Företaget förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Dessa villkor har uppdaterats den 15 februari 2021.

Karleby Turism Ab (Visit Kokkola)
PB 43, 67100 Karleby
Företags FO-nummer: 0700078-3
KKV registernummer 3191/00/Mj
Moms reg.